آزمون تعیین سطح دوازدهم تجربی


آزمون مرحلۀ اول دوازدهم تجربی

تعداد سوال های هر یک از دروس عمومی 15 تا و اختصاصی ها 25 تا و مجموعا 160 سوال می باشد.
بعد از پایان هر صفحه برای مشاهده سوالات صفحه بعدی، عبارت next page را کلیک کنید.
ضریب امتیاز دهی برای دروس عمومی 1 و برای دروس اختصاصی 3 می باشد.

زمان آزمون 3 ساعت می باشد و  بعد اتمام این زمان خود به خود آزمون به پایان می رسد و نتیجه را مشاهده خواهید کرد، البته چنانچه زودتر از موعد نیز آزمون را به اتمام رساندید روی عبارت پایان آزمون کلیک کنید.
برای بررسی سوالات درست و غلط نیز بعد مشاهده نتایج می توانید روی نمایش سوال ها کلیک کنید تا پاسخ های درست و غلط خود را مشاهده کنید.

لطفا سوالات را با دقت بخوانید و پاسخ دهید
آرزوی موفقیت