برنامه ریزی و رفع اشکال در گروه مشاوره رتبه برتر

برنامه ریزی یعنی مدیریت و تقسیم بندی زمان و با استراتژی مطالعه کردن و پیش رفتن . برنامه ریزی و داشتن یک برنامۀ خوب برای هر دانش آموزی ضروری است تفاوتی ندارد که در چه مقطعی تحصیل می کنید و چه قدر دانش آموز زرنگی در کلاس هستید، داشتن برنامه ریزی درسی و مشاوره و …