جهت دانلود برنامه آزمون ها، بر روی رشته و مقطع تحصیلی خود کلیک کنید.

زمان آزمون های مرحله ای ساعت 4:30 بعد از ظهر می باشد و تا ۳۰ دقیقه بعد از تایم شروع آزمون ، می توانید وارد آزمون شوید و قبل و بعد از این تایم، لینک آزمون بسته می باشد.

رمز ورود به آزمون را هم روز قبل از هر مرحله از مشاورتان دریافت کنید.

برنامۀ آزمون های آنلاین ویژۀ سال تحصیلی ۹۸-۹۹

برنامۀ آزمون های دهم تجربی

برنامۀ آزمون های دهم ریاضی

برنامۀ آزمون های یازدهم تجربی

برنامۀ آزمون های یازدهم ریاضی

برنامۀ آزمون های دوازدهم تجربی

برنامۀ آزمون های دوازدهم ریاضی

برنامۀ آزمون های آنلاین ویژۀ تابستان 98

برنامه آزمون های مرحله ای دهم تجربی

برنامه آزمون های مرحله ای دهم ریاضی

برنامه آزمون های مرحله ای یازدهم تجربی

برنامه آزمون های مرحله ای یازدهم ریاضی

برنامه آزمون های مرحله ای دوازدهم تجربی

برنامه آزمون های مرحله ای دوازدهم ریاضی

بازدیدها: 82